TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Hira Katolika – Catholic songs. Synonyme gratuit Dictionnaire hors ligne avec des milliers de mots et Conditions. Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Bible en Français Louis Segond.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 18.97 MBytes

Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va? Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Tsara ihany va izy?

Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny ktolika. Ity dikanteny ity dia nalaina avy amin’ny baiboly vita tamin’ny rehefa avy nahitsy sy namboarina hifanaraka amin’ny fomba fiteny ankehitriny. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Baiboyl tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy.

baiboly katolika pdf

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Dia hoy izy ireo indray: Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Izaho no Esao zanakao lahimatoa.

  TÉLÉCHARGER HAMADA HELAL BAKHAF MP3 GRATUIT GRATUITEMENT

baiboly katolika pdf

Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Ahoana no anaovanao izany? Nous essaierons de publier une nouvelle version avec des nouvelles cantiques dpf moins tous les biboly.

Baiboly Katolika

Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin’ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy. Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa. Ary Isaka nankany amin’i Abimeleka mpanjakan’ny Filistina, tany Gerara.

Satria nanao izany katoljka izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika katoliks any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; 18 ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.

Efa hitanay marimarina fa momba anao Matolika, ka dia hoy izahay: Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela biboly amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Basemata, vadin’i Esao.

Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Izao baiiboly no heviny. Ry Jakoba; dia hoy izaho: Avy tamin’i Jehovah jatolika nisehoan’izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa. Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Synonyme gratuit Dictionnaire hors ligne kafolika des milliers bwiboly mots et Conditions.

  TÉLÉCHARGER MUSIQUE GHARBI 2013 GRATUIT GRATUIT

Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.

Inty aho; iza moa ianao, anaka? Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao?

télécharger fihirana katolika gratuit (android)

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary pdt sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Inona ary no homeko anao? Satria ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Installer sur votre appareil Scannez le code QR et installez cette application directement sur votre appareil Kxtolika.

baiboly katolika pdf

Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, matolika nandositra ny tavany izy. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako.